Adana Miras Hukuku Avukatı

Adana Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku, ölen bir kişinin, hukukta tereke adı verilen yani tüm mal varlığının adil bölüşümünü sağlayan hukuki süreç ve bu sürecin sonlandırılmasıdır. Adana miras hukuku avukatı miras hukuku davalarında mirasa dahil olan kişilerin, bırakılan miras üzerindeki kişisel tasarruflarını yetkilendiren kişidir.

Miras Hukukunda Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi kalan mirasın mirasçılara nasıl bölüştürüleceği hakkında mirasçılar arasında yapılan sözleşmedir. Mirasçılar arasında yapılan sözleşmeye tüm mirasçılar rıza göstermek durumundadır. Miras hukuku taksim sözleşmesi, mirastan pay almaya hak kazanmış bütün mirasçıların bir arada olması durumunda gerçekleştirilir.

Ancak taksim sözleşmesinin yapılabilmesi için öncesinde veraset ilamının çıkartılmış olması gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesi sözlü veya gıyaben yapılamaz, hukuki geçerliliğinin olması bakımından yazılı olarak yapılması zorunludur. Yapılan sözleşme mirasçıların anlaştığı ve ortak karar verdikleri anlamı taşımaktadır.

Sözleşme yapılmasının ardından yapılacak duruşmada anlaşmada imzası bulunan bütün mirasçıların bulunması gerekmektedir. Mirasçılardan biri veya bir kaçının duruşmaya katılmaması durumunda, anlaşmada imzası bulunan kişi veya kişiler sözleşmeye uymamış kabul edilir ve sözleşmenin dışında işlem yapılır. Bu durumda anlaşmaya uymamış kişi yada kişiler temyize başvurabilir, temyiz hakkını kullanmayan mirasçı ise anlaşma dışında kalmış olur. Anlaşmanın geçerliliği böyle bir durumda bozulmaz, aynen devam eder.

Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

  • Miras taksim sözleşmesi mutlaka yazılı olarak yapılmak zorundadır.
  • Sözleşme sırasında mirasçıların tamamının bulunma şartı vardır.
  • Bırakılan mirasta taşınmaz gayrimenkul bulunması durumunda hukukta temlik adı verilen taşınmazın başka birine devri işleminin yapılmış olması gerekmektedir.
  • Taksim sözleşmesi sonucunda mirasçıdan kalan miras mirasçılar üzerine geçmez ancak geçebilecek hukuki zemini hazırlamış olur.
  • Bu taksim sözleşme ile Adana miras hukuku avukatı mülkiyetin mirasçılara geçmesi işleminin yasal koşullarını hazırlamış olur.

Miras Taksim Sözleşmesi İle İlgili Davalar

  • Tapu ve tapu tescili davaları
  • Miras taksim sözleşmesi sonucunda oluşacak alacak davaları
  • Taksim sözleşmesi iptal davası

Tapu ve Tescil Davaları

Tapu tescil davaları, şayet yapılan sözleşmedeki paylaşımın dışında bir tescil işlemi mevcutsa taraflar bunun iptal edilmesi için dava açma hakkına sahiptir. Ayrıca anlaşma gereği paylaşım yapılması durumunda mirasın kişilerin üzerine geçirilmesi için de tescil davası açılmalıdır.

Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası

Mirasçılarla birlikte yapılan miras taksim sözleşmesi, beraberinde bir takım hak ve borçların açığa çıkmasını sağlar. Borç varsa, bu borç anlaşmayı imzalayan tüm mirasçıları bağlamaktadır. Anlaşma sonunda oluşacak borç mirasçılar tarafından paylaşılır, paylaşılması zorunludur. Her mirasçıya düşen borçlar, taşınmazların paylaştırılması dışında olan malları sözleşmeye uygun olarak diğerlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu konuda her hangi bir muhalefet çıkması durumunda alacaklı durumunda olan taraf hakkının gaspı için dava açabilir.

Taksim Sözleşmesi İptal Davası

Taraflar arasında imzalanan taksim sözleşmesinin iptal edilebilmesi için öncelikle esaslı hatanın bulunması gerekmektedir. Böyle durumlarda taraflar taksim sözleşmesinin iptali için sahip oldukları yasal hakkı kullanıp iptal davası açabilirler.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları