İdari Yargı Hukuku

İdari Yargı Hukuku

İdari Yargı Hukuku


İdare Hukuku, idarenin kişilerle, topluluklarla, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini ve idari teşkilatın yapısını ve faaliyetlerini inceleyen kurallar bütünüdür. Bu anlamda idareye karşı açılacak davalarda uygulanacak kurallar da idare hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Hukukumuzda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu idare hukuku alanında en temel kanun olup idare aleyhine açılan davaları kapsamakta ve düzenlemektedir.

İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, İdari davalar; iptal davaları, tam yargı davaları ve uyuşmazlık davaları olmak üzere üçe ayrılır. İdare Hukuku temel olarak bu üç dava türü üzerine kuruludur.

İdari davalar açılırken ise en dikkat edilmesi gereken nokta davanın konusunun iyi tespit edilmesi ve süresinde açılmasıdır.Nitekim vergi mahkemelerinde ve idare mahkemelerinde süreler çok kısa olup hak düşürücü süre niteliğindedir. Hak kaybı yaşanmaması adına bu sürelerin tespiti de uzmanlık istemektedir..

İdari davalar yapısı itibariyle genellikle teknik uzmanlık gerektiren davalardır.Bir idari işlemin iptali yoluna gidilip gidilmeyeceğine karar verilirken idarenin yapmış olduğu işlemin “Yetki”, “Sebep”, “Konu”, “Amaç” ve “Şekil” bakımından irdelenmesi gerekecektir.

Ofisimiz idari davalarda sahip olduğu bilgi ve birikimi ile tüm idari sorunlarda; idareye yazılı olarak başvurulması aşamasından dava açılıp hukuka aykırılığın giderilmesi aşamasına kadar her aşamayı özenle takip etmektedir.