Boşanmada Eşin Eskiye Yönelik Telefon Konuşması İçeriği İstenebilir mi?

Boşanmada Eşin Eskiye Yönelik Telefon Konuşması İçeriği İstenebilir mi?

Boşanmada Telefon Konuşması İçeriği İstenebilir mi? sorusu oldukça müvekkillerimiz tarafından oldukça fazla sorulan bir sorudur. 

Telefonla yapılan iletişime dair bilgiler cep telefonu operatörlerinde (Turkcell, Avea, Vodafone gibi) kayıt altına alınmaktadır. Bu operatörler, aboneleri ile ilgili bir problem yaşandığında ortaya koyabilmek için en az 5 yıl süre ile bu bilgileri tutmak zorundadırlar.

Boşanma davalarında, kişilerin telefon konuşması detay bilgileri operatörlerden istenebilir.
Ancak bu detay bilgiler (kim kimi aramış, hangi saatte ne kadar görüşülmüş, hangi numaraya SMS atılmış gibi) dışında, telefon konuşmasının içeriği telefon operatörlerinde bulunmamaktadır. 

Yani telefon konuşmalarının kaydı, operatörlerde tutulamaz.

Bununla birlikte telefon konuşmaları, mahkeme kararı ile TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) aracılığı ile kayıt altına alınabilir.

Boşanmada Telefon Konuşması Delil Olur mu?

Mahkeme kararı alınmadan yapılan bir telefon kaydının delil niteliği yoktur:
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nun “ispat hakkı” başlığını taşıyan 189. maddesinin 2. fıkrasında yer alan:
“Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz”
hükmü ile açıkça hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin ispat gücü olamayacağı kabul edilmiştir. Böylece ispat hakkının delillere ilişkin yönünün hukuki çerçevesi çizilmiş; bir davada ileri sürülebilecek her türlü delilin mutlaka hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması esası getirilmiştir.

Boşanmada Telefon Konuşmasını İzinsiz Kaydetmek Suç mu?

Hukuka aykırı olarak, mahkeme kararı olmadan yapılan telefon kaydı, yapanlar aleyhinde de ayrıca suç teşkil eder:
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133/1 maddesi:
“Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, (Değişik ibare: 6352 – 2.7.2012 / m.80/a) “iki yıldan beş yıla kadar hapis” cezası ile cezalandırılır.”
Buna karşın, Yargıtay Ceza Genel Kurulu:
“Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur.”
denilerek delil amaçlı ve kişinin kendisine yönelen eylemler nedeniyle ses kaydı yapılmasının hukuka uygun olduğunu kabul etmiştir. (YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183)

Boşanmada Telefon Konuşması İçeriği İstenebilir mi sorusu gibi bu kayıtlar delil olarak kullanılabilir mi sorusu da oldukça fazla sorulmaktadır.

Boşanmada Hangi Telefon Kayıtları Delil Olabilir?

Boşanmada Telefon Konuşması İçeriği İstenebilir mi? sorusu gibi bu telefon kayıtları delil olarak değerlendirebilir mi sorusu da oldukça fazla sorulmaktadır. Bir delilin mahkemece kabul edilebilmesi için, gerek öğretide yer alan ağırlıklı görüş, gerekse de Hukuk Genel Kurulu kararlarında ortaya konulan ölçüt; o delilin usulsüz olarak yaratılmamış olması ve hukuka aykırı biçimde elde edilmemesidir.

Usulsüz olarak elde edilen bir delil somut olayın özelliğine göre değerlendirilebilirse de; usulsüz olarak yaratılan bir delilin hiçbir şekilde delil olarak kabulü olanaklı değildir. (Hukuk Genel Kurulu’nun 15.02.2012 gün ve 2011/2-703 esas, 2012/70 karar sayılı ilamı )


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları