Adana tapu ve arazi avukatı

Adana tapu ve arazi avukatı

Taşınmazın bulunduğu yerde Asliye Hukuk Mahkemelerine itiraz dilekçesiyle başvurulur. 

Hak kaybına uğramamak ve sürecin hızlı işlemesi adına alanında uzman avukatımız Adana tapu ve arazi avukatı Ceren Sümer Cilli yardımcı olmaktadır.

Bir hukuk devletinde vatandaşların mülkiyet hakkı vardır ve bu hak, devlet tarafından güvence altına alınır.

 Her bireyin sahip olduğu mülkiyet veya mülkiyetlerinin düzenlenmesi ve kayıt altında tutulması gerekir. 

Bu nedenle “kadastro” çalışmaları altında “tapu” senetleri oluşturulur. 

Tapu; Ülke sınırları içinde taşınmazların harita üzerindeki arazi bölümlerini ya da arazi üzerine dikilen bağımsız bölümlerini gösterir. 

Kadastro da taşınmazların sınırlarını ve hak sahiplerini belirleme çalışmalarıdır.

Kadastro ve tapu sicil kayıtlarına itiraz hakkı bulunmaktadır ve kayıtların, kanuna aykırı usulsüzce veya hatalı düzenlendiği itirazıyla gerekli düzeltmenin yapılması için başvuru yapılabilir. 

Kadastro tespitlerinin düzeltilmesi için Kadastro Müdürlüğüne itiraz yapılır. 

İtiraz dilekçesiyle birlikte gerekli belgeler hazırlanarak 10 gün içinde Kadastro Komisyonu’na teslim edilir ve belgeye dayanmayan itirazlar kabul edilmez.

Tapu kayıtlarının hukuka uygun hale getirilmesi tapu iptal ve tescil davalarıyla sağlanıyor çünkü tapu davası, tapuda ismi geçen kişiye karşı açılır. 

Kadastro İtiraz Davası Açma

Kadastro tespitine itirazlar Kadastro Mahkemelerine yapılıyor ve bu mahkemeler hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır.

Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılan davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen dosyalar hakkında dava dosyası açar.

İlgililerin başvurusunu beklemeden kadastro tutanaklarıyla davaya konu olan itiraz belgelerini ilgili dairelerden ister. 

Duruşma gününü her iki tarafa da tebliğ eder ve Davacılar, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. 

Dilekçede bu gerekçe ve delil bulunmuyorsa, hâkim gönderilecek tebligatta davacıya dava sebep ve delillerini bildirmesini ister. 

Davacı, ilk duruşmaya kadar dava sebep ve delillerini dilekçeyle veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmezse; hakim, davanın düşürülmesine veya tespit gibi tescile karar verir.

Davanın düşürülmesi halinde davacı yerel mahalli hukuk mahkemelerine itiraz davası açma hakkı bulunuyor.

Tapu Davası Açma

Tapu kayıtları aleni olduğundan kendisini ilgilendiren durumlarda herkes tapu kayıtlarını inceleyebilir. Hak kaybı olduğunu veya usule aykırı düzenlendiğini düşünenler tapu iptal davası açabilirler. Tapu iptal davaları; 
 • Hukuki ehliyetsizlik sebebiyle, 
 • Mirastan mal kaçırma amacıyla yapılan işlemler nedeniyle, 
 •  Kişiye verilen vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle, 
 •  Ölünceye kadar bakma’ sözleşmesinin geçersiz olduğunun iptali istemiyle, 
 •  İmar hukukundan kaynaklanan sebepler nedeniyle, 
 •  Aile konutu uyuşmazlığı sebebiyle, 
 •  Sınır uyuşmazlıklarının, tapu kaydının düzeltmesi davasıyla giderilemeyecek ölçüde olması nedeniyle, 
 • Yolsuz tescil nedeniyle, 
 •  Kadastro ölçüm hataları veya yanlış kayıt nedeniyle kadastrodan önceki nedenler sebebiyle, 
 •  İlgili kanunlara bağlı olarak, tapuya özel mülk olarak kaydedilemeyecek arazilerin kişiler adına kaydının iptali talebiyle 
 • Bir başkası adına senetsiz olarak tescil edilmiş tapu kaydının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle, 
 •  Arsa ile tapuda kayıtlı parselin birbirini tutmaması ve sair teknik hatalar nedeniyle açılabilir.
Davanın daha kısa sürede lehinize sonuçlanmasını sağlamak adına miras davalarında uzman Adana tapu ve arazi avukatı Ceren Sümer Cilli yardımcı olmaktadır.

Tapu iptal davalarında tapu sicil kaydından itibaren 10 yıl içinde dava açılabilir. 

Ancak;Miras hukukundan kaynaklı davalarda, Orman veya Kıyı Kanunu uyarınca özel mülk olarak kaydı mümkün olmadığı halde, gerçek veya tüzel kişi adına tapuya kaydedilmiş taşınmazların tapuları ile yolsuz tescile dayanan tapu iptal davalarında süre sınırı yoktur.

Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk mahkemesine tapu iptal davası açılır ve mahkeme, dilekçede eksiklik olup olmadığını inceler.

Eksiklik yoksa davalı tarafa tebliğ eder ve davalının da cevap dilekçesi sunma hakkı vardır. İlk duruşmada mevcut tapu kayıtları incelenir. 

Tapu tescil işlemlerinde bir hukuka aykırılık olup olmadığına bakılır ve davacı, davalı ve şahitler tek tek dinlenir. 

Gerek duyulması halinde yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu istenir ve Nihai karar bu rapordan sonra verilir.

Miras Hukuku Davası Açma

Vefat eden bir kişinin bıraktığı taşınır taşınmaz malları, ziynet eşyaları, bankadaki yatırımları, borçlar ve haklar miras konusunun içindedir. 

Ölenin birinci derece yakınları, yoksa ikinci derece yakınları mirasta hak sahipleridir.

Hak sahiplerinin uyuşmazlıkları, haksızlığa uğradığının düşüncesi, murisin (mirası bırakan) ölümden önce yaptığı satış ve sözleşmelerin iptali, mirastan mal kaçırma gibi sebeplerden dolayı miras davası açılabilir.

Miras davası açmadan önce; bütün mirasçıların kimler olduğu ve adreslerinin, yetkili mahkemenin, murisin ölümünden önce yaptığı satışlar veya sözleşmelerin olup olmadığının belirlenmesi ve tüm belgelerin hazırlanması gerekiyor. 

Tapu, Arazi ve Miras Davası Açmada Avukatın Rolü

Adana tapu ve arazi avukatı meslekleri gereği yasaları ve uygulama koşullarını iyi bilirler ve bu nedenle sürekli olarak yasalardaki gelişmeleri birebir takip ederler.

İptal davası açma veya süreci takip etme bireyler için zor olabilir ve iptal dilekçesi hazırlama,süreci takip etme ve gereken belgeleri hazırlama alanında uzman bir avukat sayesinde süreç daha kolay işler. 

Sürecin doğru yönetilmesi sonucunda bireyin hak kaybı önlenmiş olur ve bu süreç içinde avukat müvekkili ile devamlı istişare halindedir.