Boşanma Davalarında Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Boşanma Davalarında Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Boşanma Davalarında Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır sorusu müvekilerimiz tarafından oldukça fazla sorulan sorulardan biridir.

Boşanma davasında uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı AileninKorunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da düzenlenmiştir. BuKanun'un 4. maddesinde, şiddete maruz kalan kişinin korunması için çeşitlitedbirlere yer verilmiştir. Bu tedbirlerden biri de uzaklaştırma kararıdır.

Uzaklaştırmakararı, şiddete maruz kalan kişinin, şiddet uygulayan kişinin belirli bir süreiçin kendisine, çocuğuna veya ortak konutuna yaklaşmamasını emreden birkarardır. Uzaklaştırma kararı, şiddete maruz kalan kişinin, şiddet uygulayankişiden korunması için önemli bir tedbirdir.

Uzaklaştırmakararı, şiddete maruz kalan kişi tarafından Aile Mahkemesi'ne veya kollukkuvvetlerine başvurularak alınabilir. Aile Mahkemesi, şiddete maruz kalankişinin talebini değerlendirerek, gerekli gördüğü takdirde uzaklaştırma kararıverebilir. Kolluk kuvvetleri, şiddete maruz kalan kişinin talebinideğerlendirerek, gerekli gördüğü takdirde geçici uzaklaştırma kararı verebilir.

Geçici uzaklaştırma kararı, 72 saat sürelidir. Bu süre içinde Aile Mahkemesi, kesinuzaklaştırma kararı verebilir. Kesin uzaklaştırma kararı, 6 ay ile 2 yılarasında verilebilir.

Uzaklaştırmakararı, şiddet uygulayan kişinin, şiddete maruz kalan kişiye veya çocuğunayaklaşmasını, iletişim kurmasını, tehdit etmesini, hakaret etmesini, şiddetuygulamasını veya başka bir şekilde zarar vermesini engeller. Uzaklaştırmakararı, şiddete maruz kalan kişinin, şiddet uygulayan kişiden korunması içinönemli bir tedbirdir.

Uzaklaştırma kararı, şiddete maruz kalan kişinin, şiddet uygulayan kişiden korunması içinönemli bir tedbirdir. Ancak, uzaklaştırma kararının tek başına yeterliolmadığını unutmamak gerekir. Şiddete maruz kalan kişilerin, psikolojik destekalmaları ve hukuki yardıma başvurmaları da önemlidir.

Korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine, tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesi, bu tedbirlerin kaldırılması veya aynen devam etmesine karar verilebilir. Evden Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar sorusuna cevap ise Tedbir kararı mahkemelerin çalışma yoğunluğuna ve çalışmalarına göre bir ila 3 gün içinde çıkmaktadır.

Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Boşanma Davalarında Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır sorusu gibi bu karara itiraz nasıl edilir sorusu da oldukça fazla sorulmaktadır. 6284 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

Evden Uzaklaştırma Kararına Yapılan İtirazı Kim İnceler?

Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına yapılan itiraz üzerine dosya, o yerde birden fazla aile mahkemesi dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde tek bir aile mahkemesi dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı kişi olması durumunda ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

İtiraz mercii, itiraz üzerine kararı bir hafta içinde verir ve bu kararlar kesindir.

Evden Uzaklaştırma Kararının Uygulanması Nasıl Gerçekleşir?

Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ve şiddet uygulayan kişi hakkında verilen önleyici tedbir kararının yerine getirilmesi, tedbir kararının uygulanacağı kişinin yerleşim yeri veya bulunduğu yer veya tedbirin uygulanacağı yerde görevli ve yetkili olan kolluk birimi tarafından yapılır.

Kararın Uygulanması İçin Tebliğ Edilmesi Gerekiyor mu?

Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.

Evden Uzaklaştırma Kararına Uymamanın Cezası Nedir?

Şiddet uygulayan kişi, hakkında tedbir kararı verildikten sonra bu karara aykırı davranması halinde, ihlal edilen tedbirin niteliği ve aykırılığın ağırlığına bağlı olarak, fiili bir suç oluştursa bile hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

Tedbir kararının gereklerine her aykırılık durumunda, ihlal edilen tedbirin niteliği ve aykırılığın ağırlığına bağlı olarak, zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadar olacaktır.

Ancak zorlama hapsi toplamda altı ayı geçemez.

Evden Uzaklaştırmaya İlişkin Yargıtay Kararları

Boşanma Davalarında Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır sorusunun cevabı oldukça basitdir. "Dosya incelemesine göre, 6284 sayılı Kanun'un 9. maddesinde, " (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. (2) Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. (3) İtiraz mercii kararı bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir." ve 5725 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddesindeki "Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz." hükümleri göz önünde bulundurularak, Mersin 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen zorlama hapsi kararının itiraza tabi olduğu, kesinleşme işleminin bu aşamadan sonra yapılması gerektiği ve bu nedenle itirazın bu yönden reddedilmesi kararının uygun olduğu kanaatine varılmıştır."

"4320 Sayılı Yasaya muhalefet suçunda, hükümden sonra, 20.3.2012 tarihinde yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 8.3.2012 tarihli ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 23/1. maddesiyle 14.1.1998 tarihli ve 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un tümüyle yürürlükten kaldırıldığı, söz konusu Kanun'un 13/1. maddesinde yer alan "Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur." düzenlemesiyle tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlendiği, 2. maddenin (c) bendinde yer alan tanım gereği hakim kavramının Aile Mahkemesi hakimini ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, tedbir kararlarına aykırılık durumunda görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu ve bu sebeple davanın Aile Mahkemesine gönderilmek üzere dosyanın bu davadan ayrılması gerektiği sonucuna varılmıştır."


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları