Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi Örneği

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi Örneği

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi Örneği aşağıdadır;

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ADANA

DAVACILAR            :1.

VEKİLİ                     : Av.Ceren Sümer Cilli

DAVALILAR            :......

DAVA KONUSU       :Vasiyetnamenin iptali ve tenkis talepli davamızdır.

D.DEĞERİ                :50.000 TL. (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkillerimizin babası muris ….. tarihinde vefat etmiştir.

Müvekkillerimiz ekte sunmuş olduğumuz veraset ilamından da anlaşılacağı üzere murisin mirasçılarındandır (Ek:1:veraset ilamı)

Murise ait malvarlığı değerlerinin tespit mirasçılar olarak müvekkillerimiz yasal hakkı olup, terekenin sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için de murise ait malvarlığı değerlerlerinin aktif ve pasifi ile birlikte tespit edilebilmesi için müvekkillerce Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … Tereke dosyası ile tereke tespiti davası ikame edilmiş olup, dava halen derdesttir.

Yine müvekkillerce Adana ..Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …… E. sayılı davası ile davalılardan …………. karşı muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası ikame edilmiş olup dava hali hazırda görevli ve yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmiş olup derdesttir.

Müvekkiller, Adana .. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……. E. sayılı‘‘vasiyetnamenin açılması’’davasının kendilerine tebliği ile babalarının ölmeden evvel bir vasiyetname yaptığından haberdar olmuşlardır.Vasiyetname sureti dilekçe ekindedir. (Ek 2:vasiyetname sureti)

Müteveffa ….. tarihinde Adana …….. Noterliği’nin …….. yevmiye numaralı vasiyetnamesinde; ‘‘…………. eşit ve müsavi hisseler oranında kalmasına vasiyet edilmiş, ve yine müteveffanın mezkur şirkette bulunan hak ve hisselerin ………. tarihli genel kurul toplantısının karar ve toplantı müzakere defterinde yazılı 5 nolu kararı ile yapılan hak ve hisse devrinin geçerli olduğunu ve yapılan bu devriden tüm mirasçıların haberdar olduklarını beyan eden vasiyetname içeriği müvekkillerimizce kabul edilmemektedir.

Müteveffa …….. vasiyetnameyi yaptığında 85 yaşında olup kalp, hipertansiyon, ileri derecede diyabet (şeker hastalığı) hastasıdır. Yaşı ve mevcut sağlık sorunları, müteveffanın sağlıklı düşünmesini engelleyecek ve hatta zaman zaman bilincini ve konuşma yetisini kaybettirecek derecede ileri safhada seyretmiştir. Müteveffanın bu düşkün durumu davalılar tarafından fırsat bilinerek zorla ve baskı ile vasiyetname düzenlettirilmiştir.

Müteveffa bu vasiyetnameyi müvekkillerin yasal miras haklarını almalarına engel olmak maksadıyla müteveffanın yaşlılık/hastalık durumu da kötüye kullanılarak davalı …….. baskı ve etkisi altında düzenlemiştir. Vasiyetname düzenlendiğinde muris 85 yaşında olup kolaylıkla etki altına alınabilecek bir yaştadır. Bu nedenle öncelikle vasiyetnamenin TMK 557/2 gereğince iptalini talep etmekteyiz.

Müteveffa vasiyetnameden da anlaşılacağı üzere yüklü miktarda mal varlığına sahiptir. Davalılar yıllar boyunca sahip olunan bu yüklü miktarda malvarlığı üzerinde mümkün olduğunca fazla oranda hak sahibi olmak istemiştir.Bunun en kısa ve kolay yolu olarak ise murisi sistemli olarak etki ve baskı altına almak olduğunu bilen davalılar, müteveffanın aklına müvekkillerimizin kötü evlat oldukları gibi düşünceler girdirerek müteveffayı adeta bir çocuk gibi sürekli yönlendirmiş ve kandırmıştır.

Müteveffa sağlığında kendisi ile ilgilenen tek çocukları ilk eşinden olan çocukları müvekkillerimiz olmasına rağmen davalıların yoğun baskısı ve etkisi ile kendisine böylesi haksız bir vasiyetname düzenlettirilmiştir.

Müvekkillerimiz murisin ilk evliliğinden olan üç çocuğu olup müteveffa babalarıı ile sağlığında ilgilenen her zaman en yakınında bulunan çocukları müvekkillerimiz olmasına rağmen davalılardan …… kötü niyetli bir şekilde müteveffayı bir çocuk gibi yönlendirerek malların kendilerine kalmasını sağlamak istemişlerdir.

Nitekim,müteveffa .. ; vasiyetnamede de zikredilen …. Ltd. Şti.’ ni 1978 yılında oğlu müvekkilimiz ………. ile birlikte kurmuştur.. Müvekkilimiz …. şirkette her ne kadar %25 hisse sahibi olsa da, bu şirketi tüm aile bireylerine faydalı olacak bir yadigar olarak görmüş, her aşamada babasının yanında ve yardımcısı olarak adeta onun sağ kolu gibi şirketin her türlü çıkarı için büyük bir özveri ile çalışmıştır. Müvekkilimiz ……. yılında şirketin kuruluşundan bugünlere kadar ve canla başla çalışarak babasına omuz vermiş ve şirketin bugünkü konumuna ulaşmasını sağlamıştır.Müvekkilimiz …… hisse oranı ile sınırlı olmaksızın halen bu şirketin tüm işleyiş ve iaşesini tek başına sağlamakta, bu şirketi adeta bir yadigarı olarak ayakta tutmaya çalışmaktadır.

Davalılar ise gerek şirketin kuruluşunda, gerekse de zaman içerisinde yönetim veya her hangi bir alanında faaliyette bulunmamıştır. Müteveffa … vasiyetnamede baskı ile her ne kadar müvekkillerimiz ………kendisine bakıp ilgilenmediği beyan etmiş ise de sağlığında kendisi ile ilgilenen, hasta olduğunda doktora götüren TEK ÇOCUKLARI MÜVEKKİLLERİMİZ OLMUŞTUR.

Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz hastane evraklarından da anlaşılacağı üzere müteveffa birçok hastalığa birden sahip olup kalp, ileri derecede diyabet ve yüksek tansiyon gibi bir çok hastalık neticesinde muris zaten ömrünün özellikle son birkaç yılında her ne kadar kısıtlanmamış ise de resmi iş ve işlem yapamayacak kadar düşkün vaziyette adeta bir bebek gibi hayatına devam etmiştir.

Öyle ki muris yaşamının özellikle son 2-3 yılında çok ciddi ve ağır sağlık sorunları ile boğuşmuş, bu sağlık sorunları çokça kez yoğun bakımda ve sürekli hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye çalışılmıştır. Kalp, hipertansiyon, diyabet gibi ağır seyreden tüm bu hastalıklar murisin ileri yaşta olduğu da dikkate alındığındahafıza kaybı,bilincin tamamen kapanması, konuşma yetisinin kaybı, sürekli olarak bulantı, baş dönmesigibi ciddi sonuçlar doğuracak derecede ağır seyretmiştir.Nitekim yine böylesine ağır hasta iken vefat etmiştir. Murisin ağır sağlık sorunlarının yer yer konuşma, algılama gibi yetilerini kaybedecek, bilincinin tamamen kapanmasına yol ancak derecede ağır seyrettiği ekteki tüm hastane raporlarından anlaşılmaktadır.

Ekte sunduğumuz hastane raporlarının sadece bir kısmının incelenmesi ile dahi murisin bu hastalıklar nedeniyle oldukça düşkün vaziyette olduğunu anlamaya yeterli olacaktır.

Davalılara babaları tarafından bedelsiz olarak verilen bu hisse devirlerinin gerçek bir devir olmadığı, bedelsiz şekilde verildiğine dair davalı …….ait el yazısı ile yazılıp imzalanan …….. tarihli –İADELİ TAAHHÜTNAME- de babasının kendisine bedelsiz olarak oğlu olduğum için verdiği şirket hissesini istediği zaman, hiçbir koşul ileri sürmeksizin, bedel talep etmeden aynen iade edeceğine dair taahhütte bulunmuştur. Müteveffa tarafından düzenlenen sırf bu iadei taahhütname bile müteveffanın gerçekteki iradesinin, bu hisselerin davalılara bedelsiz olarak verildiğini ve istenildiği zaman geri alınabilecek olduğunu ortaya koymaktadır.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 2013/3129 E. 2013/4626 K. T. 19.3.2013 TARİHLİ KARARINDA:

TMK'nun 560/1.maddesine göre; “Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.” Aynı Kanunun 561/1 maddesine göre ise; “Saklı pay sahibi mirasçılara, ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların, onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tabi olur” hükmüne amirdir.

Bu nedenle vasiyetnameye konu tüm malvarlığının müvekkillerimiz ……. bakımından saklı pay oranlarını aşan kısımlarının tenkisi için dava açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        :MK. HMK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          :Veraset ilamı, vasiyetname, Adana … Sulh Hukuk Mahk dosyası,Müteveffanın sağlık durumunu gösteren hastane ve tedavi evrakları ve sair yasal delil.

TANIKLARIMIZ                 :

SONUÇ VE TALEP             :Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle;

Fazlaya ilişkin her türlü hakkımız saklı kalmak kaydı ve her türlü talebimizi ıslah yolu ile artırmak/değiştirmek haklarımızı saklı tutmak kaydı ile,

Murisin davalıların etki ve baskısı altında kalarak, korkutulmak sureti ile düzenlenen … tarihli Adana …. Noterliği’nin .. yevmiye numaralı vasiyetnamenin öncelikle iptaline,

İptal mümkün olmadığı takdirde vasiyetname ile müvekkiller ……..yasal miras haklarına tecavüz edilmiş ve müvekkiller mirastan mahrum bırakılmış olduğundan vasiyetname ile yapılan kazandırmaların müvekkillerin saklı payları oranında tenkisine,

Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi Örneği olarak yukarıdaki dilekçeyi kullanabilirsiniz.


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları