Adana Boşanma Avukatı | Avukat Ceren Sümer Cilli

Adana Boşanma Avukatı | Avukat Ceren Sümer Cilli

Adana Boşanma avukatı görevleri oldukça fazladır. Türk Medeni kanunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Medeni hukuk da tecrübeli olması piyasada aranılan avukat olarak tercih ediliyor.

Adana Boşanma Avukatı. 'evlilik akdini Bitiren En kapsamlı hukuk dalıdır.'

Son yıllarda boşanma sayısı oldukça fazladır.

Türkiye de her yıl 300 bin çift boşanıyor. Bu sayı her yıl artmakta. Uzmanlar 'sosyal medya ve teknolojinin boşanmayı arttırdığını' savunuyor. 2021 yıllında 340 bin boşanma davası gerçekleşmiştir. Boşanma davaları iki farklı şekilde olmaktadır. Birincisi anlaşmalı ikincisi ise çekişmeli boşanma davasıdır.

'Finansal gücü elinde bulunan kadınların, mutsuz evlilikler yaşadığını söylüyor.'

Boşanma süreçi

1. Anlaşmalı boşanma

2. Çekişmeli boşanma

İki bölüm de incelenir.

1. Çocuğun velayeti

2. Nafaka

Boşanma süreci içinde yer alır.

Ülkemiz içerisindeki nüfusun her geçen gün artış göstermesi ile beraber, Adana ili içerisinde boşanma davalarının da aynı şekilde artış gösterdiği görülmüştür.

Bu nedenle Adana ilindeki boşanma avukatları, bu konu içerisinde oldukça fazla çalışma sağlamaya başlamıştır.

Adana ili içerisinde boşanma davalarının açılması ile beraber, maddi ya da manevi tazminatlar, nafaka, velayet ya da eşyaların paylaşımı gibi, boşanma durumlarındaki çeşitli hukuki uyuşmazlıkları ele alarak, çeşitli hak kayıplarının önüne geçilmesi adına Adana Boşanma Avukatı hizmetleri tercih edilir.

Adana Boşanma Avukatının Görevleri

Adana boşanma avukatı, medeni kanuna göre, boşanma davasının hangi sebeplerden ötürü açılacağını, hem yer hem de yetki yönlerinden davayı nerede açacak olduğunu bilmesi gerekir.

Bazı durumlarda sıkıntılı ve de oldukça zor bir şekilde ilerleme gösteren boşanma davaları, müvekkillerin hukuki destekleri haricinde psikolojik anlamlarda da desteğe ihtiyaç duyduğu dönemlerdir.

Bu sebepler ile Adana boşanma avukatı, aile hukukunu iyi bir şekilde bilerek müvekkilleri ile beraber empati kurmalı ve de kanunlar ile, gerekli karar mercilerini iyi takip etmesi gerekir.

Bunun haricinde boşanma davalarının yürütülmesi adına yalnızca aile hukuku içerisinde de değil, hem ceza hem de icra alanları içerisinde gerekli bilgi donanımlarına da sahip olmalıdır.

Boşanma davalarının öncesinde ya da boşanma davası süreci içerisinde, taraflar ve de tarafların yakınları arasında yaşanabilecek bir fiziksel ya da sözlü şiddet, tehdit gibi olaylar meydana gelebilmektedir.

Bu nedenle iyi bir boşanma avukatı, bu konularda yapabileceği savunmaları iyi bir şekilde bilmelidir.

Bunun haricinde boşanma avukatının, hem ceza hem de gerekli diğer davalar konusunda da uzman bilgi birikimini elde etmeyi bilmelidir.

Hem boşanma davasının devam ettiği süreç içerisinde, müvekkile bağlanmakta olan nafaka icraları ya da dava içerisinde kazanç elde edilebilecek tazminat gibi eşyaların icra üzerinden tahsil edilebilmesi adına iyi bir boşanma avukatı olmak önemli bir husus olarak yer almaktadır.

Sonuca gelecek olduğumuzda, adana boşanma avukatları içerisinde, dava süreci öncesi ya da dava süreci içerisinde herhangi bir mal veya hak kaybının önüne geçmek adına mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı ile beraber çalışarak, hukuki desteklerin sağlanması, müvekkil adına oldukça önemli bir işlem olarak yer almaktadır.

Boşanma Davası Süreci ve Avukat Desteği

Boşanma sürecini başlatmak isteyen eş, yeni yerleşim yerinde bulunan Aile mahkemesine başvuruda bulunmalıdır.

Yeni yerleşim yeri olmayan eş ise son 6 ay içinde birlikte oturdukları yerin Aile Mahkemesine başvurmalıdır.

Bu gibi durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesinin yerini tutmaktadır. Başvurular ise böyle bir durumda bu mahkemelere yapılabilir.

Süreci başlatma adına boşanma davasının gerekçesini en açık şekilde ifade eden bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Boşanma davalarında gerekli danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak veren Adana Boşanma Avukatı, alanında yetkin niteliklere sahiptir.

Dilekçenin hazırlanma sürecinden başlayarak boşanma avukatı ile iletişime geçtiğiniz takdirde gerekli stratejiler sağlanarak boşanma davası gerçekleşebilir.

Özellikle aldatma ya da şiddet ile başvuran davacılar birtakım delillere ihtiyaç duyabilir.

Adana Boşanma Avukatı bu sürecin işletilmesi alanında yetkin biri olmalıdır.

Aksi takdirde lehinize gerçekleşecek olan bir dava aleyhinize dönüşebilir.

Aksi takdirde adalet gerektiği gibi sağlanamayabilir aslında haklı olan taraf için tazminat davası gibi çeşitli ücretler yüklenebilir.

Her yıl 300.000 bin çift ülkemizde boşanmaktadır.

Boşanmaların başlıca sebepleri terk sebebiyle boşanma, zina sebebiyle boşanma ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davalarıdır.

Yetkin Boşanma Avukatının Taşıdığı Önemi

Boşanma avukatlarının Medeni Kanun çerçevesinde de belirtildiği üzere süreç içinde birtakım sorumlulukları vardır.

Bir boşanma avukatı aynı zamanda velayet davasına, anlaşmalı ve çekişmeli boşanmalara, nafaka davasına, iddet süresi ve iddetin kaldırılması aşamasına ve buna benzer konulara da bakmaktadır.

Bu konular oldukça hayati önem taşıyan konulardır.

T.C Aile Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler

Anayasamızın Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde ilgili kurallar konulmuştur.

41. madde hükmüne göre aile Türk toplumunun temeli kabul edilir.

Adana Boşanma Avukatı bu maddede devlete ailenin huzur ve refahı sağlamak, anne ve çocukların korunmasını sağlamak konularında sorumluluk yüklenmiştir.

Ek fıkra7/5/2010-5982/4 md. ile çocukların tümünün korunma ve bakımdan faydalanma hakkıdır.

Anne ve baba ile kişisel ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

Türkiye'de 2021 yılı için boşanma istatistikleri

Adana Boşanma Avukatı aile hukuku ile ilgili istatistiklere hakim olması ve takip etmesi önemlidir.

Türkiye'de evlilik sayısı son 20 yılda azalmakta, boşanma oranı ise giderek artmaktadır. 2021 yılında 562 bin evlilik ve 174 bin boşanma kaydedilmiştir.

2001-2021 yılları arasını kapsayan son 20 yılda bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden 'kaba evlenme hızı' yüzde 20 azalırken, 'kaba boşanma hızı' yüzde 47 arttı.

Boşanma nedenleri cinsiyete göre farklılık göstermekle birlikte, "sorumsuz ve ilgisiz davranma" hem erkekler hem de kadınlar için ilk sırada yer almaktadır.

Ortalama ilk evlenme yaşı yıllara göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının yükseldiği görülmektedir. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkekler için 28,1 iken kadınlar için 25,4'tür.

Türk Medeni Kanunu ve Avrupa Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7 numaralı protokolde eşler arasında eşitlik kuralı güvence altına alınmıştır.

Sözleşmenin 8. maddesinde de özel ve aile hayatına saygı hakkı kabul edilmiş ve koruma altına alınmıştır.

Sözleşmenin lafzında da aile hukukunun korunmasına yönelik yaklaşım vardır .

Türk Medeni Kanunun 118. maddesi ile 494. maddesi arasında evlilik hukuku düzenlenmiştir.

Nişanlanma, evlenmeye engel haller, evlenme, evlilik içindeki sorumluluklar, eşlerin eşitliği, çocukların bakımı ve korunması, boşanma gibi konular bu kanun içinde hüküm altına alınır.

Aile hukuku ve boşanmalara dair düzenlemelerin bulunduğu bu kanunun aile mahkemelerinin rehberi olduğunu söylemek mümkündür.

Boşanma halinde uygulanacak mal paylaşım davalarında uygulanacak mal rejimleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir.

Boşanma Davalarının Çeşitleri

Adana boşanma avukatı, davalar ile ilgili müvekkillerinin davalarda haklarının savunma aşamasında bilgi ve bilgilendirme konusunda detaylı bilgi verme konusunda yol göstermeye aşamasında destek sağlamaktadır.

Hukuk kuralları arasında, boşanma davaları tüm toplumlar arasında talebi yüksek olan davalar olarak görülmektedir.

Boşanma davalarında, çiftlerin anlaşmazlıkları ile doğan ayrılma süreçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi açılan davalar olarak tanımlanmaktadır.

Evlilik doğal olarak bir sözleşme olarak geçmekte, aynı şekilde boşanma da evliliğin sözleşmesinin sona ermesi için çiftlerin başvurmasıyla oluşmaktadır.

Boşanma davaları ile ilgili, anlaşmalı ve çekişmeli olarak boşanma davaları iki bölüme ayrılmaktadır. Tarafların aralarında oluşan uyuşmazlıklar ile ilgili, avukat talepleri doğmaktadır.

Avukatlar uygun kanun maddelerine dayanarak müvekkillerinin haklarını savunmak le görevli olan kişilerdir. Boşanma davalarında aşağıda görülen anlaşmalı ve çekişmeli davaların açıklaması yer almaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları: Evli çiftler arasında oluşan anlaşmazlıklar ile ilgili evlilik sözleşmesinin sona ermesi taleplerinin bulunarak boşanma davaları açılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları:

Boşanma talebinde bulunan çiftlerin, anlaşma yolu bulmamasından kaynaklı dava açmasıyla çekişmeli boşanma işlemleri başlamış olmaktadır.

Açılan davalar ile ilgili avukat tercihinde bulunması halinde, tarafların kanun önünde sonuçlanması gerekilen davaların hızlı ve olumlu sonuçlanması doğmaktadır.

Boşanma Protokolü ve Boşanma Avukatı

Adana Avukat tarafından her birinin kişisel şartlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Özellikle maddiyat, nafaka velayet nafakası gibi durumlar protokolde net olarak belirlenmelidir.

Herhangi bir maddenin eksikliğinden dolayı doğacak olan boşluklarda eşlerden biri için oldukça büyük olumsuzluklar ortaya çıkabilir.

Adana Avukatlık bürosu olarak da bilinen Sümer Hukuk bürosu Aile hukuku konusunda yoğun bir tecrübeye sahiptir.

Boşanma avukatı dava sürecinde müvekkilinden anlaşmalı boşanmalarda ise eşlerden vekalet ücreti almaktadır.

Bu ücret harici dava açma sürecinde harç ücreti avukata verilmektedir ve harç ve buna benzer masraflar söz konusu ise davanın neticelenmesi de önem taşımaktadır.

Davanın lehinize neticelenmesi halinde bu gibi masrafları karşı taraf karşılamaktadır.

Boşanma davası sürecinde avukat ücretleri avukattan avukata değişmektedir.

Bilgi ve tecrübesi yüksek olan ve davanın seyrinde kendine güvenen bir boşanma avukatı ücreti daha farklı seyredecektir.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı dava sürecinde müvekkilinden anlaşmalı boşanmalarda ise eşlerden vekalet ücreti almaktadır.

Bu ücret harici dava açma sürecinde harç ücreti avukata verilmektedir.

Harç ve buna benzer masraflar söz konusu ise davanın neticelenmesi de önem taşımaktadır.

Davanın lehinize neticelenmesi halinde bu gibi masrafları karşı taraf karşılamaktadır.

Boşanma davası sürecinde avukat ücretleri avukattan avukata değişmektedir.

Adana Boşanma Avukatı bilgi ve tecrübesi yüksek olan ve davanın seyrinde kendine güvenen bir boşanma avukatı davayı daha farklı seyredecektir.

Harç ve masraflar ise kanunda belirtilen ücretlere göre ödenmektedir ve bazı konular dava sürecinde harç ücretine dahil edilir.

Örneğin ziynet eşyalarının talep edilmesi için ayrı bir harç ücreti belirlenir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061127-3.htm


İletişim Bilgileri

  +90 (533) 634 24 25

  info@cerensumer.av.tr

  Gazipaşa Mh. Ordu Cad. No:7 Dinçkan Apt. A Blok Daire:3, 01010 Seyhan/Adana

Faaliyet Alanları